شماره حساب

 

بانک پاسارگاد- بنام مهدی مسعودی

جاری :1-1444983-800-223

کارت:  0754-2549-2910-5022