اخبار

پذیرش نماینده برای فروش کتب نشر کیفیت

۷ دی ۱۳۹۳

انتشارات کیفیت  برای فروش کتابهای خود در مراکز استانها نماینده می پذیرد.ازعلاقه مندان به

همکاری(شامل کتابفروشیها وآموزشگاهها ومدارس)  درخواست می کنیم تا مشخصات و شرایط

این همکاری را به نشانی الکترونیکی زیر بفرستند.                     

mmasoudi58@yahoo.com